home

ทั้งหมด  (ALL)

ผู้ประกอบกิจการร้านดูแลผิว จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพช่างเสริมสวย (ผิวหนัง) และเข้าเกณฑ์ที่จำเป็นในด้านอาคารประกอบกิจการและเครื่องมือ โดยต้องรายงานข้อมูลกับผู้อำนวยการฝ่ายปกครองในจังหวัด/เขต/อำเภอ ผู้ประกอบกิจการร้านดูแลผิว จะต้องได้รับการอบรมสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

คุณจะต้องเรียนรู้หลาย ๆ อย่างทั้งก่อนและหลังเปิดกิจการร้านดูแลผิว ในเนื้อหานี้ สำหรับผู้ต้องการเริ่มกิจการร้านดูแลผิว เราได้รวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย และเรียบเรียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านดูแลผิว ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มสตาร์ทอัพจนถึงตอนปิดกิจการ

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1 2 3 4 5 다음 장으로 마지막 페이지로
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보