home

सबै  (ALL)

"बहु-सांस्कृति परिवार" को अर्थ भनेको विवाहद्वाारा आप्रवासी भएको वा स्वदेशीकरणको लागि अनुमति प्राप्त गरेको र जन्ममा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता प्राप्त गरेको व्यक्ति र जन्ममा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता प्राप्त गरेको व्यक्ति भएको परिवार हो। गणतन्त्र कोरियाको नागरिकसँग डि फ्याक्टो वैवाहिक सम्बन्धमा जन्मेको बच्चालाई हुर्काइरहेको बहु-सांस्कृतिक परिवारको सदस्य बहु-सांस्कृतिक परिवारहरूको सहायताको ऐन अन्तर्गत सहायताहरूको लागि पनि योग्य हुनुहुन्छ।

गणतन्त्र कोरियाको कुनै राष्ट्रियता नभएको विदेशी नागरिकले न्याय मन्त्रीबाट स्वदेशीकरणको लागि अनुमति प्राप्त गर्दै गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष रूपमा, गणतन्त्र कोरियाको नागरिक जीवनसाथी भएको विदेशी नागरिकले सामान्य स्वदेशीकरण, सहजीकरण गरिएको स्वदेशीकरण र विशेष स्वदेशीकरण जस्ता तीन प्रकारका स्वदेशीकरणसँग सहजीकरण गरिएको स्वदेशीकरणको सहज तरिकामा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रियता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1 2 3 4 5 마지막 페이지로
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보