home

Hợp đồng vay vốn

Hợp đồng vay vốn
Đối với những giao dịch tài chính liên quan tới tiền giữa các cá nhân, nên kiểm tra nhân thân của cá nhân đó và yêu cầu IOU (giấy nhận nợ) được công chứng ghi rõ chính xác giá trị tiền vay. Bên cho vay cũng cần kiểm tra lại năng lực tài chính của bên vay và ký kết một hợp đồng phụ. Bên vay cần giữ lại biên nhận/chứng từ xác định giá trị sẽ hoàn trả.


Trừ khi có quy định khác, bên vay có thể hoàn trả khoản nợ của bên vay trước thời hạn trả nợ và thông qua một bên thứ ba trả nợ. Nói chung, yêu cầu đòi tiền nên được thực hiện trong vòng 10 năm kể từ hạn trả nợ (hoặc có thể coi việc trả nợ là có thể thực hiện được khi không quy định rõ thời hạn) hoặc khi các quy chế, thời hạn trở nên hết hạn.

Khi bên vay không trả nợ trong thời hạn trả nợ, bên cho vay có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại với mức cụ thể (hoặc áp lãi suất phạt 5%/năm khi giá trị bồi thường không được quy định rõ) cộng thêm vào tiền gốc và lãi vay và yêu cầu tịch thu tạm thời tài sản của bên vay. Ngoài ra, bên cho vay có thể kiến nghị xin chỉ thị thanh toán hoặc khởi kiện dân sự lên tòa. Khi tòa đưa ra chỉ thị thanh toán hoặc phán quyết cuối cùng mà phần thắng thuộc về bên cho vay, bên cho vay có quyền yêu cầu cưỡng chế sai áp tài sản của bên vay.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보