home

Gia đình đơn thân

Gia đình đơn thân
Tùy theo tiêu chuẩn được quy định tại Luật Hỗ trợ gia đình đơn thân, khi được chọn là đối tượng được hỗ trợ theo diện gia đình đơn thân, gia đình đơn thân có thể nhận được nhiều loại hình hỗ trợ khác nhau.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보