home

Quốc tịch

Quốc tịch
Các cách để người nước ngoài nhập quốc tịch Hàn Quốc gồm có nhập quốc tịch thông thường, nhập quốc tịch đơn giản và nhập quốc tịch đặc biệt. Những người trước đây đã có quốc tịch Hàn Quốc nhưng hiện chỉ có quốc tịch nước ngoài có thể nhập lại quốc tịch Hàn Quốc thông qua việc khôi phục quốc tịch nếu muốn. Người đa quốc tịch phải chọn một quốc tịch trong một khoảng thời gian nhất định và có thể duy trì đa quốc tịch bằng cách cam kết không sử dụng quốc tịch nước ngoài. Những người có quốc tịch Hàn Quốc chưa rõ ràng chẳng hạn như đồng bào Bắc Triều Tiên hoặc đồng bào Sakhalin v.v., có thể nộp đơn xin xác định quốc tịch.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보