home

Nạn nhân bạo hành gia đình

Nạn nhân bạo hành gia đình
Nội dung này cung cấp thông tin pháp lý dễ hiểu tập trung vào các nạn nhân bạo lực gia đình, chẳng hạn như cách ứng phó với bạo lực gia đình, địa điểm và loại trợ giúp nào để những người bị bạo lực gia đình, chẳng hạn như lạm dụng cha mẹ hoặc tấn công vợ chồng, có thể ứng phó thích hợp với vấn đề và có một cuộc sống gia đình lành mạnh không còn vết thương do bạo lực gia đình gây ra.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보