home

Миллий тиббий сугурта (махаллий абонент)

Миллий тиббий сугурта (махаллий абонент)
Миллий сугурта мажбурий аъзо булиш оркали тиббий харажатларни миллий сугуртага аъзо абонентларнинг барчасига тенг булади ва халкнинг хавфсизлигини таъминловчи сугуртага айтилади, ишчи абонентлар ва уларнинг карамогидаги шахслардан ташкарилари махаллий абонентлар хисобланади.
Ушбу контентда махаллий абонентларнинг лаекатлилигидан тортиб тиббий ердам имтиезлари, хомиладорлик ва тугиш билан боглик даволаниш харажатлари, тиббий сугарта абонентлари ва сугурта туловининг тури, тиббий сугурта туловини белгилаш хамда тулаш тугрисидаги мазмун билан таништирамиз, миллий тиббий сугуртаси хакида умумий хукукий маълумотни, шу жумладан сугурта буйича эътирозларни кандай хал килишни такдим этамиз.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보