home

Kiểm dịch xuất nhập khẩu

Kiểm dịch xuất nhập khẩu
Thịt bò nhập khẩu mà chúng ta dùng trong bữa ăn đã trải qua những thủ tục nào trước khi có mặt trên bàn ăn? Chúng tôi cung cấp thông tin luật pháp về kiểm dịch xuất nhập khẩu động vật, thực vật, thủy sản sống; kiểm tra sản phẩm có nguồn gốc gia súc, thực phẩm.

Key Contents

  •    To view the original text of the statutes in English,
       use the English-Version Statutes of the Korea Legislation Research Institute (KLRI).

Satisfaction Survey

How would you rate your satisfaction with this website overall? (Select and Save)

Practicability Survey

Do you consider this website was practically helpful?

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보