home

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân (người tham gia bảo hiểm khu vực)

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân (người tham gia bảo hiểm khu vực)
Bảo hiểm sức khỏe quốc dân là bảo hiểm xã hội, thông qua đăng ký bắt buộc phân chia trọng trách chi trả chi phí y tế cho tất cả người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân, nhằm ổn định cuộc sống cho người dân. Người tham gia bảo hiểm nếu không phải là người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc và người phụ thuộc đi kèm, thì là người tham gia bảo hiểm khu vực. Thêm vào đó, người nước ngoài, người Hàn cư trú ở nước ngoài đã cư trú tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên nghiễm nhiên phải tham gia bảo hiểm dưới tư cách người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân khu vực từ ngày 16 tháng 7 năm 2019 và được hưởng đãi ngộ trợ cấp bảo hiểm như người dân Hàn Quốc.

Nội dung này giới thiệu từ tư cách của người tham gia bảo hiểm khu vực đến nội dung liên quan đến các loại trợ cấp bảo hiểm như trợ cấp điều dưỡng, chi phí y tế khi mang thai và sinh đẻ, bảo hiểm sức khỏe, v.v., cùng với cách tính và nộp bảo hiểm sức khỏe. Đồng thời, cung cấp toàn bộ thông tin pháp luật về bảo hiểm sức khỏe quốc dân, bao gồm cả cách giải quyết khi có kiến nghị về phí bảo hiểm, v.v.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보