home

Thành lập và vận hành Phòng chăm sóc da

Thành lập và vận hành Phòng chăm sóc da
Nếu muốn mở Phòng chăm sóc da, bạn phải có giấy phép hành nghề thẩm mỹ (da), cần đạt đủ các tiêu chuẩn về thiết bị và cơ sở kinh doanh cần thiết và phải khai báo kinh doanh với thị trưởng, huyện trưởng, quận trưởng. Khi muốn vận hành Phòng chăm sóc da, bạn cũng sẽ phải hoàn thành chương trình đào tạo về vệ sinh và tuân thủ nghĩa vụ quản lý vệ sinh.

Nếu muốn mở Phòng chăm sóc da thì bạn sẽ cần phải biết rất nhiều nội dung, từ khai trương đến vận hành. Do vậy, trong bài giới thiệu này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý đến những người đang nghĩ đến việc mở Phòng chăm sóc da qua việc sắp xếp một cách có hệ thống hơn các quy định của pháp luật mà nhà kinh doanh thẩm mỹ da cần phải biết, từ khi mở cửa đến khi vận hành và ngừng kinh doanh Phòng chăm sóc da.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보