home

ครอบครัวหลายวัฒนธรรม

ครอบครัวหลายวัฒนธรรม
ครอบครัวพหุวัฒนธรรม หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้อพยพเข้าประเทศด้วยการสมรส หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติ หรือผู้ที่ได้สัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยกำเนิด สมาชิกในครอบครัว
พหุวัฒนธรรมที่เลี้ยงดูบุตรที่เกิดกับผู้ที่มีสถานะสามีภรรยาโดยพฤตินัย กับพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี อาจได้รับความช่วยเหลือตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยความช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรม” ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี อาจได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้โดยการได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม การแปลงสัญชาติประกอบด้วย การแปลงสัญชาติทั่วไป การแปลงสัญชาติอย่างง่าย และการแปลงสัญชาติกรณีพิเศษ ชาวต่างชาติที่ได้รายงานตัวว่าได้สมรสกับบุคคลสัญชาติเกาหลีแล้วอาจได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีง่ายขึ้นด้วยการแปลงสัญชาติอย่างง่าย

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보