home

Gia đình đa văn hóa

Gia đình đa văn hóa
Gia đình đa văn hóa là nói về gia đình được hình thành từ những người di dân đã được nhận giấy phép nhập tịch với những người có quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc từ lúc sinh ra. Con cái được sinh ra và nuôi dưỡng trong mối quan hệ hôn nhận thực sự với công dân Đại Hàn Dân Quốc cũng là những thành viên của gia đình đa văn hóa và có thể nhận được sự hỗ trợ dựa theo 「Luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa」
Những người ngoại quốc không thực sự nhận được quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc thì không nhận được giấy phép nhập tịch của Bộ trưởng tư pháp và không thể có được quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc. Trong nhập quốc tịch có nhập quốc tịch thông thường, nhập quốc tịch đơn giản và nhập quốc tịch đặc biệt, trường hợp người ngoại quốc khai báo hôn nhân với người hôn phối là công dân Đại Hàn Dân Quốc thì có thể nhận được quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc dễ dàng hơn thông qua quốc tịch đơn giản.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보