home

ผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าออนไลน์

ผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าออนไลน์
ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าแต่ละรายซึ่งให้บริการดำเนินกระบวนการทั้งหมด และมีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปธุรกิจตัวกลาง เช่น Auction และ Gmarket และข้อมูลทางกฎหมายที่ให้ไว้นี้ ใช้กับผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าแต่ละราย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ และการสร้างห้างสรรพสินค้าตลอดจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ โดยที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายตามคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์

ห้ามไม่ให้ผู้ใดจำหน่ายยาสูบหรือยาผ่านห้างสรรพสินค้าออนไลน์ และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารเสริมเพื่อ สุขภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ และสารเคมีอันตราย ในทุกกรณี จะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้เฉพาะกรณีที่ได้ ยื่นรายงาน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็น สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보