home

Người sáng lập trung tâm mua sắm trực tuyến

Người sáng lập trung tâm mua sắm trực tuyến
Trung tâm mua sắm trực tuyến gồm các trung tâm mua sắm riêng lẻ trong đó những người điều hành riêng lẻ thực hiện toàn bộ quy trình hoạt động và địa điểm thị trường điện tử mang hình thức doanh nghiệp trung gian như Auction và Gmarket và thông tin hợp pháp được cung cấp tại đây áp dụng với những người sáng lập trung tâm thương mại riêng lẻ, đây là những người có trách nhiệm đối với mọi quy trình, từ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và xây dựng trung tâm mua sắm tới giao hàng, mà không điều hành qua các địa điểm thị trường điện tử được các nhà phân phối đơn hàng qua bưu điện điều hành.

Trong mọi trường hợp, không được phép bán thuốc lá và thuốc chữa bệnh qua các trung tâm mua sắm trực tuyến, và đồ uống có cồn, thực phẩm y tế chức năng, thiết bị y tế và hóa chất nguy hiểm sẽ chỉ được phép bán khi nộp bản báo cáo tuân tủ hợp lý các yêu cầu tiên quyết bắt buộc đối với các hoạt động buôn bán đó.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보