home

Thuê và cho thuê nhà ở

Thuê và cho thuê nhà ở
Thuê và cho thuê nhà ở là việc bên cho thuê cho phép bên thuê quyền sử dụng - làm lợi nhuận cho ngôi nhà tương ứng và bên thuê giao ước chi trả tiền thuê nhà, bên thuê nhà và bên cho thuê được bảo vệ đặc biệt theo 「Luật bảo hộ thuê và cho thuê nhà」

Thời gian cho thuê nhà ít nhất là 2 năm. Do đó, nếu thời hạn thuê không được chỉ định hoặc được chỉ định là 2 năm trở xuống, thời gian cho thuê vẫn sẽ được bảo đảm tối thiểu trong 2 năm nếu bên thuê muốn. Ngoài ra, trong trường hợp gia hạn hợp đồng, thời gian cho thuê vẫn là 2 năm và cũng trong trường hợp này, bên thuê có thể báo với bên cho thuê hủy hợp đồng bất cứ khi nào.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보