home

Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động

Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động
Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động là chế độ bảo hiểm xã hội cung cấp bảo hiểm bồi thường cho người lao động bị thương tật do tai nạn lao động.

Người lao động bị tai nạn nghề nghiệp phải là nhân viên trong một doanh nghiệp đã đăng ký bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, và tai nạn đó phải được công nhận là một tai nạn ngoài ý muốn liên quan đến công việc mới có thể nhận được trợ cấp của bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động này.

Trong nội dung này, chúng tôi hướng dẫn thông tin chi tiết về vấn đề trợ cấp trong bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, như trợ cấp điều dưỡng, trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp tàn tật, trợ cấp điều trị, trợ cấp bồi thường thương tật hàng năm, trợ cấp thân nhân, trợ cấp phí mai táng và trợ cấp hỗ trợ phục hồi nghề nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin hỗ trợ và biện pháp khắc phục hậu quả khác.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보