ทั้งหมด  (ALL)

“การตรวจลงตรา” หมายถึง “การตรวจสอบการขอนุญาตเข้าเมือง” โดยประเทศที่มีอำนาจอนุมัติให้คนต่างชาติเข้าเมืองนั้นได้ หรือ “กงสุลทำหน้าที่แนะนำการเข้าเมือง” ซึ่งเป็นไปตามการขออนุญาตเข้าเมืองของคนต่างด้าว

หากบุคคลใดประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ พวกเขาต้องมีหน้งสือที่ถูกต้อง ประกอบกับต้องได้รับการตรวจลงตรา(หากจำเป็น)จากสถานทูตหรือกงสุลของประเทศที่ประสงค์จะเดินไปจากประเทศภูมิลำเนา สำหรับบุคคลที่ถือสัญชาติเกาหลีที่ประสงค์เดินทางไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งจาก 90 ประเทศที่มีข้อตกลงการยกเว้นการตรวจลงตรา ไม่จำเป็นต้องขอตรวจลงตราแต่อย่างใด และสามารถพำนักอยู่ในประเทศนั้นได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลง
การตรวจลงตราเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับการอนุญาตให้เข้าสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งหากคนต่างด้าวที่ถือสัญชาติตามข้อกำหนดของประเทศที่ได้รับการยกเว้น สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตรา

“หนังสือเดินทาง” คือ เอกสารประจำตัวที่มีรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ถือ เช่น สัญชาติ หนังสือเดินทางเกาหลีเป็นเอกสารที่ออกโดยฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของประเทศปลายทางที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเป็นเอกสารที่คุ้มครองผู้ถือหนังสือเดินทางเอง ประเภทหนังสือเดินทางแบ่งออกเป็น หนังสือเดินทางประเภทธรรมดา ประเภททางการ และประเภทการทูต หนังสือเดินทางอาจแบ่งออกเป็น หนังสือเดินทางประเภทใช้ครั้งเดียว หรือหลายครั้ง ขึ้นอยู่ว่าผู้ถือสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เพียงครั้งเดียว หรือหลายครั้งภายในระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보