ทั้งหมด  (ALL)

ครอบครัวพหุวัฒนธรรม หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้อพยพเข้าประเทศด้วยการสมรส หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติ หรือผู้ที่ได้สัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยกำเนิด สมาชิกในครอบครัว
พหุวัฒนธรรมที่เลี้ยงดูบุตรที่เกิดกับผู้ที่มีสถานะสามีภรรยาโดยพฤตินัย กับพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี อาจได้รับความช่วยเหลือตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยความช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรม” ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี อาจได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้โดยการได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม การแปลงสัญชาติประกอบด้วย การแปลงสัญชาติทั่วไป การแปลงสัญชาติอย่างง่าย และการแปลงสัญชาติกรณีพิเศษ ชาวต่างชาติที่ได้รายงานตัวว่าได้สมรสกับบุคคลสัญชาติเกาหลีแล้วอาจได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีง่ายขึ้นด้วยการแปลงสัญชาติอย่างง่าย
การสมรสระหว่างประเทศคือการสมรสระหว่างบุคคลสองคนที่ถือสัญชาติต่างกัน


เพื่อให้การสมรสระหว่างประเทศถูกต้องในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ คู่สมรสต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสมรสซึ่งกำหนดขึ้นโดยประเทศของตนตามลำดับ และต้องรายงานการสมรสต่อหน่วยงานบริหาร ทั้งนี้เพื่อให้สถานภาพสมรสได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัว

หากชาวต่างชาติสมรสกับพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมีภูมิลำเนาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เขาหรือเธอจะได้รับสถานภาพในฐานะคู่สมรสของพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดังนั้นเขาหรือเธออาจเปลี่ยนการตรวจลงตราของสถานภาพของการพำนักชั่วคราวในที่พักอาศัย (F-2) ซึ่งออกให้กับคู่สมรสของพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้

นอกจากนี้แล้วชาวต่างชาติที่สมรสกับพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้อาจจะได้รับสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตระหว่างการสมรส เขาหรือเธออาจได้รับมรดกของคู่สมรสตามลำดับการรับมรดก ซึ่งกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보