ทั้งหมด  (ALL)

เมื่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมของสตรีเริ่มจริงจังมากขึ้น ความต้องการทางานของสตรีก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีก็ถูกยกระดับขึ้น และในฐานะสมาชิกของเศรษฐกิจและสังคม สตรีก็มีบทบาทที่เท่าเทียมกันกับบรรดาบุรุษ

สำหรับสตรีที่ทำงานแล้ว รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีให้การคุ้มครองเป็นพิเศษต่องานของสตรี และส่งเสริมการคุ้มครองความเป็น มารดารวมทั้งการสนับสนุนที่มีให้แก่สตรีที่ทำงานโดยการแยกประเภทแรงงานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะทางกายภาพและทางสรีรวิทยาและการควบคุมการเลือกปฏิบัติ

เอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยสตรีรักษาสมดุลระหว่างงานและครอบครัว โดยการแนะนำข้อมูลหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการลาคลอด สำหรับสตรีมีครรภ์ การลาเพื่อดูแลบุตร และการจัดการงานที่มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เป็นแม่ที่ทำงาน รวมทั้งห้องเลี้ยงเด็กในสถานที่ทำงาน
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในเกาหลีใต้ต้องได้รับสิทธิในการพำนักอาศัยหรือวีซ่าซึ่งสามารถอนุญาตให้ทำงานได้ การทำงานของชาวต่างชาติถูกกำหนดไว้ตามขอบเขตของสิทธิการพำนักอาศัยนั้นๆ

สิทธิการพำนักอาศัยที่อนุญาตให้ทำงานได้ ได้แก่แรงงานชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าทำงานที่ไม่ชำนาญการ(E-9)และวีซ่า
เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ(H-2) โดยบังคับใช้ตาม‘กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างชาติ’

แรงงานต่างชาติมีสถานภาพเป็นผู้ใช้แรงงานดังนั้นแรงงานต่างชาติจะได้รับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม
และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับ
แรงงานสามารถทวงคืนสิทธิที่ถูกละเมิดได้ผ่านกระบวนการคุ้มครองสิทธิแรงงาน

ผู้ที่ถือวีซ่าทำงานที่ไม่ชำนาญการ(E-9)หรือวีซ่าเยี่ยมเยือนทางธุรกิจ(H-2)สามารถทำงานในเกาหลีใต้ได้เป็นระยะ
เวลา 3 ปีตาม‘กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างชาติ’ อย่างไรก็ตามผู้ที่ถือวีซ่าทำงานที่ไม่ชำนาญการ(E-9)
นั้นสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้งหลังออกจากประเทศเกาหลีใต้ไปแล้วครบ 6 เดือน

แรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศมาโดยมีสิทธิในการทำงานนั้นต้องลงทะเบียนคนต่างด้าว เพื่อที่จะสามารถทำงาน
ได้ตามระยะเวลาและสิทธิในการพำนักอาศัยที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าวในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ
การลงทะเบียนต่างๆ เช่น ประเภทของวีซ่า, ระยะเวลาการพำนัก, สถานที่ทำงาน, และที่อยู่อาศัย ต้องแจ้งเปลี่ยน
หรือได้รับการอนุญาตให้แปลี่ยนแปลงตาม‘กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง’
ในช่วงเวลาของการสูญเสียงานไปโดยฉับพลันและไม่มีรายได้ระหว่างช่วงเวลาที่หางานทำใหม่มีปัญหาในการเลี้ยงชีพของคุณหรือไม่? แม้ว่าคนงานจะมีความตั้งใจและความสามารถในการทำงานก็ตามหากตกงานและพยายามในการสมัครงานหางานใหม่ทำอยู่คุณสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์จากการว่างงานด้วยสิทธิประโยชน์การว่าง งานคนงานสามารถขยายโอกาสในการจ้างงานใหม่ด้วยความมั่นคงในชีวิตของพวกเขา

ดังนั้นในเนื้อหานี้จะเกี่ยวกับสวัสดิการการว่างงาน แบ่งตามหมวดหมู่ดังนี้ ① ค่าตอบแทนการหางานทำ, ② เบี้ยเลี้ยงการส่งเสริมการจ้างงาน, ③ การแก้ปัญหาการว่างงาน และให้ข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผล ประโยชน์การว่างงานอย่างเป็นระบบเพื่อความเข้าใจง่าย

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1 2 마지막 페이지로
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보