ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ

ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ
ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរស់នៅដែលមានយ៉ាងតិចម្តងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះ ពួកគេត្រូវការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអាចធ្វើបាន ហើយបញ្ហាទាំងនោះអាចទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់ពួកគេ និងបៀបដោះស្រាយបញ្ហា។

មាតិកានេះ ផ្ដល់ជូនបញ្ជីត្រួតពិនិត្យអំពីអ្វីជាការកត់សម្គាល់ដែលទាក់ទងនឹងផ្ទះសម្បែងមុន និងក្រោយពីលោកអ្នកផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរស់នៅដោយពិតប្រាកដនោះ ជម្លោះអាចកើតមានឡើង និងរបៀបដោះស្រាយជម្លោះក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសន្តិភាពនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានថ្មីរបស់ពួកគេដោយមិនដាក់បន្ទុកលើការខូចខាតដែលមិនចាំបាច់ តាមរយៈការចាត់វិធានការសមស្របឡើយ។

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보