การจ้างงานและการทำงานของแรงงานต่างชาต

การจ้างงานและการทำงานของแรงงานต่างชาต
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในเกาหลีใต้ต้องได้รับสิทธิในการพำนักอาศัยหรือวีซ่าซึ่งสามารถอนุญาตให้ทำงานได้ การทำงานของชาวต่างชาติถูกกำหนดไว้ตามขอบเขตของสิทธิการพำนักอาศัยนั้นๆ

สิทธิการพำนักอาศัยที่อนุญาตให้ทำงานได้ ได้แก่แรงงานชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าทำงานที่ไม่ชำนาญการ(E-9)และวีซ่า
เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ(H-2) โดยบังคับใช้ตาม‘กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างชาติ’

แรงงานต่างชาติมีสถานภาพเป็นผู้ใช้แรงงานดังนั้นแรงงานต่างชาติจะได้รับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม
และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับ
แรงงานสามารถทวงคืนสิทธิที่ถูกละเมิดได้ผ่านกระบวนการคุ้มครองสิทธิแรงงาน

ผู้ที่ถือวีซ่าทำงานที่ไม่ชำนาญการ(E-9)หรือวีซ่าเยี่ยมเยือนทางธุรกิจ(H-2)สามารถทำงานในเกาหลีใต้ได้เป็นระยะ
เวลา 3 ปีตาม‘กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างชาติ’ อย่างไรก็ตามผู้ที่ถือวีซ่าทำงานที่ไม่ชำนาญการ(E-9)
นั้นสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้งหลังออกจากประเทศเกาหลีใต้ไปแล้วครบ 6 เดือน

แรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศมาโดยมีสิทธิในการทำงานนั้นต้องลงทะเบียนคนต่างด้าว เพื่อที่จะสามารถทำงาน
ได้ตามระยะเวลาและสิทธิในการพำนักอาศัยที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าวในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ
การลงทะเบียนต่างๆ เช่น ประเภทของวีซ่า, ระยะเวลาการพำนัก, สถานที่ทำงาน, และที่อยู่อาศัย ต้องแจ้งเปลี่ยน
หรือได้รับการอนุญาตให้แปลี่ยนแปลงตาม‘กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง’

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion