Орон байрны түрээс

Орон байрны түрээс
Орон байрны түрээс гэдэг нь түрээслүүлэгч тал нь түрээслэгч талд орон байрыг ашиглах, түүнээс ашиг олохыг зөвшөөрөх, түрээслэгч тал нь түрээсийн төлбөрийг төлөхийг зөвшөөрөхийг хэлэх бөгөөд энэ харилцааг Түрээслэгчдэд Орон байр Түрээслэх тухай хуулиар тусгайлан хамгаална.

Орон байр түрээслэх хугацаа 2 жилээс багагүй байна. Түрээсийн хугацаа 2 жилээс бага хугацаагаар тогтоогдсон эсвэл түрээсийн хугацаа нь тодорхойгүй байвал түрээсийн хугацаа нь түрээслэгчийн хүссэн хугацаанаас уртаар буюу хамгийн багадаа 2 жил байхаар зохицуулна. Гэрээ шинэчилсэн тохиолдолд түрээсийн хугацаа 2 жил байх бөгөөд түрээслүүлэгч нь гэрээг цуцлах тухайгаа түрээслүүлэгчид хэдийд ч мэдэгдэж болно.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보