การประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม

การประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม
การประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม คือรูปแบบหนึ่งของการประกันสังคม ซึ่งจ่ายผลประโยชน์การประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม ให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ

เพื่อให้ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมได้รับผลประโยชน์การประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจที่พวกเขาทำงานให้ต้องเป็นผู้ถือกรมธรรม์การประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม และอุบัติเหตุจากอุตสาหกรรมต้องเป็นที่ยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ

เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์การประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม เช่น ผลประโยชน์ด้านการดูแลรักษาทางการแพทย์ ผลประโยชน์จากการให้ออกจากงานชั่วคราว ผลประโยชน์เมื่อทุพพลภาพ ผลประโยขน์ด้านการรักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายปีจากโรคที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ ผลประโยชน์สำหรับทายาท ค่าใช้จ่ายในงานฌาปนกิจ ผลประโยชน์การฟื้นฟูด้านอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะจ่ายให้กับลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ โดยกรมสวัสดิการและค่าชดเชยสำหรับลูกจ้าง และศูนย์ช่วยเหลือการฟื้นฟูของเกาหลีใต้

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보