ऋण सम्झौता

ऋण सम्झौता
व्यक्तिगत आर्थिक कारोबारका लागि, सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान परिक्षण गर्न र ऋण वापत लिएको सही रकम उल्लेख गरी नोटरी गरिएको ऋण कागज माग गर्न सुझाव दिइन्छ । ऋणदाताले ऋणीको आर्थिक क्षमता पनि जाँच गर्नुपर्नेछ र एउटा धितोपत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । ऋणीले तिर्नु पर्ने रकमको एक प्रति रसिद आफुसँग राख्नुपर्नेछ ।

अन्यथा उल्लेख नगरिएको खण्डमा, ऋणीले चाहेमा कर्जा बुझाउनुपर्ने म्याद अघि नै रकम चुक्ता गर्न सक्नेछ र कुनै तेस्रो पक्षलाई ऋण बुझाउन लगाउन सक्नेछ । सामान्यता, रकमको हकदाबी ऋण बुझाउने म्यादको १० वर्षभित्र (वा यस्तो हदम्याद नराखिएको अवस्थामा रकम फिर्ता गर्न सम्भव हुनेछ) वा म्याद नाघेको अवस्थामा गर्नुपर्नेछ ।

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion