Visa, hộ chiếu, quốc tịch

Visa, hộ chiếu, quốc tịch
"Visa" mang ý nghĩa "xác nhận cho phép nhập cảnh" hay là "hành động tiến cử việc nhập cảnh của lãnh sự" đối với việc xin được nhập cảnh của người nước ngoài của quốc gia công nhận người nước ngoài có thể nhập cảnh.

Visa là điều kiện cơ bản cho việc cho phép nhập cảnh, do vậy về mặt nguyên tắc người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Đại Hàn Dân Quốc cần phải có visa nhưng người nước ngoài thuộc phạm vi nhất định như người dân thuộc các quốc gia kí kết hiệp định miễn visa với Đại Hàn Dân Quốc có thể nhập cảnh vào Đại Hàn Dân Quốc mà không cần có visa.

"Quốc tịch" là khái niệm chỉ ra tư cách hay nhân thân để trở thành công dân của một quốc gia nào đó. "Quyền công dân" được coi là khái niệm giống như quốc tịch nhưng "quyền thường trú " chỉ có ý nghĩa đã nhận được thường trú ở quốc gia nào đó với tư cách là người nước ngoài, điều này khác với việc đã nhận được quyền công dân hay quốc tịch của quốc gia đó.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion