Tiền lương

Tiền lương
“Tiền lương” là tất cả hình thức tiền mặt và vật phẩm mà người sử dụng lao động trả cho công sức lao động của người lao động dưới bất kỳ tên gọi nào như lương, tiền công và các tên gọi khác.

“Tiền lương thông thường” là khoản tiền trả theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc thời hạn quy định được thỏa thuận trả cho tổng số lao động hoặc sức lao động nhất định được trả định kỳ đều đặn cho người lao động.

‘Mức lương trung bình” là khoản tiền được tính bằng cách lấy tổng mức lương đã trả cho người lao động ấy trong 3 tháng trước khi phát sinh lý do phải tính mức lương này chia cho tổng số ngày của thời hạn ấy.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion