การใช้ร้านค้าปลอดอากร

การใช้ร้านค้าปลอดอากร
โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบริโภค กรณีที่มีการซื้อสินค้านั้นๆเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ในการช้อปปิ้ง ทางร้านค้าปลอดอากร จึงได้มีการขายสินค้า ต่างประเทศในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่ยังไม่ได้
ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ด้วยการยกเว้นภาษีศุลกากร ตามพิกัดราคาและจำนวนสินค้า

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion