ប្រាក់បៀវត្សគ្មានការងារធ្វើ

ប្រាក់បៀវត្សគ្មានការងារធ្វើ
តើអ្នកជួបផលវិបាកក្នុងការរក្សានូវជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយគ្មានប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់ក្នុងកំឡុងពេលស្វែងរកការងារក្រោយពេលបាត់បង់ការងារចាស់ភ្លាមៗដែរឬទេ? ក្នុងករណីដែលពលករមានចេទនាចង់ធ្វើការងារ និង មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានការងារធ្វើបែបនេះ ពលករនោះអាចទទួលប្រាក់បៀវត្សពេលគ្មានការងារធ្វើ ក្នុងកំឡុងពេលស្វែងរកការងារជាថ្មីបាន។ តាមរយៈប្រាក់បៀវត្សពេលគ្មានការងារធ្វើ ពលករអាចទទួលបាននូវស្ថេរភាពនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំំងអាចពង្រីនូវឱកាសដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីផងដែរ។

យោងតាមខ្លឹមសារខាងលើ អត្ថបទនេះ នឹងបកស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រាក់បៀវត្សពេលគ្មានការងារធ្វើដោយបែងចែកជា ① ប្រាក់បៀវត្សស្វែងរកការងារ, ② ប្រាក់ជំរុញការចូលធ្វើការងារ ③ ប្រាក់បៀវត្សពេលគ្មានការងារធ្វើ និង ចងក្រងជាប្រព័ន្ធដោយផ្តល់ពត៌មានផ្លូវច្បាប់ដែលងាយស្រួលយល់ ពាក់ព័ន្ធប្រាក់បៀវត្សពេលគ្មានការងារធ្វើ។

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion