ប្រព័ន្ធប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ

ប្រព័ន្ធប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ
ប្រព័ន្ធប្រាក់សោធនចូលនិវត្តដែលកំណត់ដំណើរការដោយនិយោជក ត្រូវតែផ្តល់នូវប្រព័ន្ធប្រាក់សោធនចូលនិវត្តដល់និយោជិកដែលឈប់ពីការងារនូវចំនួនប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមលើសពី 30ថ្ងៃ នៃរយៈពេលបន្តធ្វើការងារ 1ឆ្នាំ ជាប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ។

ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំបែងចែកជា ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រភេទប្រាក់បៀវត្សកំណត់ ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រភេទវិភាគទានកំណត់ និង ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រភេទផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រភេទប្រាក់បៀវត្សកំណត់ គឺជាប្រាក់ បំណាច់ឆ្នាំដែលបានកំណត់រួចជាមុននូវប្រាក់សោធនចូលនិវត្តនៅពេលនិយោជិកឈប់ធ្វើការងារ។ ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រភេទវិភាគទានកំណត់ គឺជាប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលកំណត់រួចជាមុនដែលនិយោជកទទួលបន្ទុក គឺចំនួនទឹកប្រាក់ 1ភាគ12 នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំដល់និយោជិក។ ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រភេទផ្ទាល់ខ្លួន គឺជា ឧបករណ៍គណនាប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលសន្សំប្រាក់សោធនសចូលនិវត្តចូលទៅក្នុងកុងធនាគារមួយសម្រាប់ និយោជិកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលបានឈប់ធ្វើការ ឬ មិនទាន់ឈប់។

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • suggestion