Chế độ trợ cấp thôi việc

Chế độ trợ cấp thôi việc
Người sử dụng lao động có áp dụng chế độ trợ cấp thôi việc phải trợ cấp cho người lao động nghỉ việc với mức lương bình quân là trên 30 ngày tương ứng với 1 năm làm việc liên tục.

Trợ cấp lương thôi việc được phân loại thành lương thôi việc xác định trước, lương thôi việc xác định theo mức đóng và lương thôi việc cá nhân. Lương thôi việc xác định trước là mức chi trả được xác định theo công thức khi người lao động thôi việc. Lương thôi việc xác định theo mức đóng là mức chi trả được xác định trước dựa trên khoản đóng góp mỗi năm của người sử dụng lao động, tương đương 1/12 tổng tiền lương hàng năm của người lao động. Lương thôi việc cá nhân cho phép người lao động có thể thu hồi và sử dụng số tiền trợ cấp thôi việc vào 1 tài khoản khi họ chưa hoặc đã thôi việc.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보